Celestia Water Essential Oil Blend

$12.00

10ml

Made by Celestia Aromatherapy

Bergamot, palmarosa, geranium, orange, & spearmint

Out of stock